عناوین دوره ها

الف: نـرم افـزار

الف: نـرم افـزارو فناوری

ردیف

عنوان دوره

سطح

زمان

ST1

آموزش مقدماتی نرم افزار Transcad

1

8

ST2

آموزش تکمیلی نرم افزار Transcad    

2

24

ST3

آموزش مقدماتی شبیه‌سازی ترافیکی با نرم افزار Aimsun                     

1

8

ST4

آموزش تکمیلی شبیه‌سازی ترافیکی با نرم افزار Aimsun

2

16

ST5

کاربردهای ArcGis در حمل‌ونقل

1

8

ST6

آموزش تابلوگذاری در معابر شهری و برون‌شهری با استفاده از نرم افزار Freehand

1

8

ST7

طراحی مسیر با نرم افزار CSDP

1

16

ST8

ارزیابی اقتصادی پروژه‌های اقتصادی به کمک نرم‌افزار ComFare III

1

16

ST9

آموزش مقدماتی نرم‌افزار  EMME2

1

8

ST10

آموزش تکمیلی نرم افزارEMME2 

2

24

ST11

آموزش مقدماتی نرم افزار EMME3

1

8

ST12

آموزش تکمیلی نرم افزار EMME3

2

24

ST13

سیتم های حمل و نقل هوشمند (ITS)

1

8

ST14

کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در حمل و نقل

1

8

ST15

کاربرد سیستم های جهانی مکان یابی (GPS) در حمل و نقل

1

8

ب: ایـمنی، مدیریت بحـران و ریسک و پـدافند غیرعـامل

ب: ایـمنی، مدیریت بحـران و ریسک و پـدافند غیرعـامل  

ردیف

عنوان دوره

سطح

زمان

SR1

پدافند غیرعامل درحمل و نقل

1

8

SR2

مدیریت ریسک درحمل و نقل         

1

8

SR3

ممیزی ایمنی راه

1

8

SR4

نگهداری زمستانی راه

1

16

SR5

مدیریت بحران شریان های حیاتی

1

8

SR6

اصول طراحی، جایگذاری و مدیریت  تابلوهای اخباری، انتظامی و اخطاری

1

16

پ: حمل‌ونقل عمـومی

پ: حمل‌ونقل عمـومی                

ردیف

عنوان دوره

سطح

زمان

PT1

اصول خصوصی‌سازی سامانه‌های اتوبوسرانی شهری

1

8

PT2

اصول طراحی مسیرهای BRT          

1

16

PT3

اصول طراحی، طبقه‌بندی و درجه‌بندی پایانه‌های حمل‌ونقل عمومی

1

12

 
 

ت: زیرساخت‌های حمل‌ونقل

ت: زیرساخت‌های حمل‌ونقل           

ردیف

عنوان دوره

سطح

زمان

IT1

طراحی سامانه دوچرخه شهری

1

8

IT2

اصول مقدماتی طراحی تقاطع‌های همسطح و غیر همسطح شهری                      

1

12

IT3

آموزش پیشرفته طراحی  تقاطع‌های همسطح و غیر همسطح شهری

2

24

IT4

طراحی روسازی راه

1

8

IT5

مدیریت روسازی راه

1

8

IT6

مدیریت و زمانبندی چراغ‌های راهنمایی

1

8

IT7

ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه‌های حمل‌ونقلی

1

8

IT8

طراحی سیستم‌های هوشمند حمل‌ونقل در محیط‌های شهری

1

8

IT9

ارزیابی محیط زیستی پروژه‌های حمل‌ونقل

1

8

IT10

اصول طراحی و جانمایی سیستم‌های هوشمند در محور جاده‌ای شهری

1

8

IT11

ارزیابی و مدیریت آلودگی صوتی در محیط‌های شهری

1

8

IT12

محیط زیست و حمل و نقل

1

8

IT13

نقش حمل و نقل در توسعه پایدار

1

12

ث: اقتصاد حمل‌ونقل

چ:  اقتصاد حمل‌ونقل               

ردیف

عنوان دوره

سطح

زمان

ET1

اقتصاد حمل و نقل

1

8

ET2

اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش حمل و نقل                                 

1

6

ج: مهـندسی ارزش

ث: مهـندسی ارزش                  

ردیف

عنوان دوره

سطح

زمان

VE1

مهندسی ارزش در حمل‌ونقل

1

8

VE2

مهندسی ارزش - سطح یک            

1

6

VE3

مهندسی ارزش - سطح دو

2

8

VE4

مهندسی ارزش -  سطح سه

3

8

چ: مدیریت سیستم و برنامه ریزی حمل و نقل

ج: مدیریت و برنامه ریزی حمل و نقل    

ردیف

عنوان دوره

سطح

زمان

TM1

اصول و مبانی مدیریت و برنامه ریزی شهری

1

16

TM2

طراحی، برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل عمومی شهری

1

8

TM3

مدیریت راهبردی در حمل و نقل

1

16

TM4

مدیریت سیستم های حمل و نقل

1

12

TM5

مدیریت کیفیت خدمات در حمل و نقل

1

16

TM6

برنامه ریزی حمل و نقل شهری (با نگاه طرح جامع)

1

16

TM7

برنامه ریزی سیستم های حمل و نقل

1

12

TM8

بررسی اثرسنجی ترافیکی (TIA)

1

8

TM9

تقاضا در حمل و نقل

1

16