دوره تاثیرات اجتماعی

محل برگزاری

هتل آکادمی فوتبال - تهران

زمان برگزاری

مهر ماه 1394

شرکت کنندگان

کارشناسان حمل و نقل سازمان حمل و نقل ترافیک تهران، قزوین و بندرعباس، شهرداری تهران، بندرعباس، کرج، اعضای شورای شهر کرج، راه آهن، کارشناسان و مهندسین شرکت های مشاور

گالری