کارگاه آموزشی ممیزی ایمنی راه (دوره دوم)

after

زمان برگزاری

 چهارشنبه 30 تیرماه 1395

محل برگزاری

هتل آکادمی فوتبال - تهران
Olmp Nama b

شرکت کنندگان

شهرداری ها، ادارات کل حمل و نقل و پایانه های استان ها، شرکت های مهندسین مشاور، دانشگاه ها

گالری