کارگاه تخصصی مدیریت بحران در حمل و نقل

modiriyate-bohran

زمان برگزاری

7 مهر 1395

محل برگزاری

هتل آکادمی فوتبال - تهران
Olmp Nama b

شرکت کنندگان

شهرداری ها، شرکت های عمرانی و مهندسین مشاور، دانشگاه ها

گالری