دوره آموزشی ممیزی ایمنی راه (دوره سوم)

7after

زمان برگزاری

7 مهر 1395

محل برگزاری

هتل آکادمی فوتبال - تهران
Olmp Nama b

شرکت کنندگان

شهرداری ها، شرکت های عمرانی و مهندسین مشاور، دانشگاه ها

گالری