دوره آموزشی مهندسی ارزش (سطح 1 و 2)

ideAfter

زمان دوره

20و 21 آذر ماه 1395

محل برگزاری

هتل آکادمی فوتبال تهران

شرکت کنندگان

شهرداری ها و شرکتهای مهندسین مشاور

گالری